Standardutveckling · SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer. Standardisering av bland annat riskhantering, kontinuitetshantering, krisberedskap, ökad resiliens, interoperabilitet, informationshantering, kunskapshantering och ledning för att förebygga i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Kommitténs arbete omfattar även standardisering av civilt försvar till nytta för totalförsvaret.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommitténs arbete och framtagna standarder bidrar till att:

  • svenska intressen tillvaratas vid internationell och europeisk standardutveckling inom området samhällssäkerhet.
  • skapa ett säkrare samhälle och mer motståndskraftiga organisationer samt en bättre beredskap inför oväntade händelser.
  • säkerställa att medverkande svenska organisationers intressen tillvaratas vid standardutveckling inom området.
  • säkerställa att kommittén är ett relevant och branschöverskridande forum för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Användande av standarder inom kommitténs omfattning

Standarderna används för att säkerställa att samhällets beredskap och motståndskraft för incidenter och oförutsedda händelser ska kunna hålla en hög kvalitet.

Mer information om kommitténs arbete:

Allmänt om kommittén
Nyheter
Utgivet 46 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap
SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens
SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering
SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd
SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument
SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
AddContext AB, Karlstad
Bya Bevakningsbranschens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, Kista
DH Anticounterfeit AB, Halmstad
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Försvarsmakten Högkvarteret, Stockholm
Kåver & Mellin AB, Stockholm
Lunds Universitet, Lund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Solna
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Region Örebro län, Örebro
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Securitas Sverige AB, Stockholm
Skyddsrumsspecialisten Sverige Holding AB, Solna
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 19, Nyköping
Säkerhetsföretagen, Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Stockholm
Tyréns Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 262, Risk management
ISO/TC 292, Security and resilience
ISO/TC 292/SC 1, Emergency management
ISO/TC 292/WG 7, Guidelines for events
ISO/TC 292/WG 9, Crisis management
CEN/TC 391, Societal and Citizen Security
CEN/TC 439, Private security services
SIS/TK 494/AG 03, Terminologi och krisberedskap:

CEN/TC 391/WG 1, Healthcare Facilities

CEN/TC 391/WG 2, High risk hazards and CBRNE

CEN/TC 391/WG 3, Risk, resilience and emergency/crisis management

ISO/TC 292/WG 1, Terminology

ISO/TC 292/WG 3, Emergency management

SIS/TK 494/AG 04, Kontinuitetshantering och resiliens:

ISO/TC 292/WG 2, Continuity and organizational resilience

SIS/TK 494/AG 05, Riskhantering:

ISO/TC 262/AHG 3, AHG to produce a draft proposal and a design framework

ISO/TC 262/TCG 1, Terminology Coordination Group

ISO/TC 262/WG 6, Guidance Handbook

ISO/TC 262/WG 8, Vocabulary

SIS/TK 494/AG 06, Säkerhetstjänster och skydd:

CEN/TC 439/WG 1, Critical Infrastructure Protection (CIP)

ISO/TC 292/WG 6, Protective security

ISO/TC 292/WG 8, Supply chain security

SIS/TK 494/AG 07, Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument:

ISO/TC 292/WG 4, Authenticity, integrity and trust for products and documents

SIS/TK 494/AG 08, Skyddsrum:

ISO/TC 292/WG 10, Preparedness

Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Alla projektdeltagare betalar samma avgift i kommittén förutom enpersonsföretag som betalar en halverad avgift.

Framtida periodisering

Inom ramen för kommitténs verksamhet kan större insatser/aktiviteter inträffa med variation mellan åren. Kommittén kan då i samråd med SIS välja att avsätta pengar för detta specifika ändamål under perioden.

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell.

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Verksamhetsplan 2024

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Samhällssäkerhet (04.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Informationsutbyte mellan organisationer inom Totalförsvaret - hur bygger man tillit?

Presentation från webbinarium 2020-05-13

Kalender

2024
mars
tis
5
SIS/TK 494 Samhällssäkerhet
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Susanna Björk
Projektledare
susanna.bjork@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Stefan Tangen
Ordförande
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)