Månadens doldis – Nr 2 2023

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en doldis som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Illustration_alla_månadens-doldis_feb_02.jpg

Denna gång vill vi lyfta doldisarna i ISO 10000-serien Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse

Figur_m_doldis_02_3.png

 Månadens doldis #2: ISO 10000-serien

Kunden har alltid rätt!
- Vägledningar som ökar kundnöjdheten

Figur_m_doldis_02_1.png

Företag och organisationer som vill se sina verksamheter växa med nöjda och återkommande kunder, vet att uttrycket ”kunden har alltid rätt” är en framgångsrik inställning. Att kunden alltid har rätt ger nöjda kunder som i sin tur ger fler affärer som på sikt kan resultera i ökad lönsamhet. Men att ge människor en fantastisk kundupplevelse kräver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Världens mest kända standard för kvalitetsledning är som bekant ISO 9001, men visste du att det finns en hel standardserie om kundtillfredsställelse, nämligen ISO 10001–10005?

Den här standardserien är uppbyggdenligt ISO 9001 och är populär internationellt. Anledningen till det kan vara att den är så matnyttig och ger konkreta råd, och att den kan användas av alla typer av verksamheter och branscher som vill få nöjda kunder.

Den röda tråden i ISO 10001–10005 är hur företag bäst uppnår kundtillfredsställelse. Vad kan mätas och följas upp för att förbättra kundnöjdheten? Hur kan eventuella klagomål och tvister hanteras? ISO 10001–10004 handlar om kundnöjdhet, medan ISO 10005 fokuserar på kvalitetsplaner.

Många av användarna är företag och organisationer som arbetar enligt ISO 9001, men den här standardserien kan användas av alla. Vägledningsstandarderna är fristående och kan ses som allmänna tips och råd som ökar kundnöjdheten.

Där ISO 9001 ställer krav på att bland annat kundtillfredsställelse ska mätas berättar vägledningarna hur en organisation kan genomföra mätningarna för att uppnå dessa krav.

Vägledningsstandarderna bidrar till att skapa systematik i arbetet. För den som strävar efter att kunderna ska bli så nöjda som möjligt med ens produkter och tjänster är nyckeln ofta att jobba metodiskt med bland annat kvalitetsplaner, mätningar och uppföljningar.

Figur_m_doldis_02_1.png

SS-ISO 10001:2019 Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – Vägledning om etisk kod för organisationer.

Denna vägledning har fått en svensk titel, men är i övrigt inte översatt till svenska utan utgår från den engelska grundpublikationen.

Här finns bland annat ett policyverktyg som hjälper företag och organisationer att arbeta med etiska frågor och ”code of conduct” i förhållande till kunder och andra intressenter. Bredden i materialet är stor – exemplen berör allt från pizzerior och hotell till medicinska kliniker.

SS-ISO 10002:2019 Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer

Den här vägledningen hjälper företag och organisationer att utforma en process som underlättar för kunderna att föra fram eventuella klagomål, så att brister i produkter eller tjänster lättare kan identifieras och rättas till.

Här finns verktyg både för att utveckla och tillämpa en hantering som passar den egna verksamheten. En viktig del är hur man arbetar med uppföljning och återkoppling, för att säkerställa att kundärendet får en avslutning.

Vägledningen är väldigt praktisk och har flera bilagor, bland annat ett avsnitt för mindre företag. Här finns även exempel på formulär som kan användas och ett flödesschema över klagomålshantering.

SS-ISO 10003:2019 Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – Vägledning om extern lösning av tvist mellan organisation och kund

Vägledningen berör tvister som inte blir lösta i den ordinarie klagomålshanteringen. Här finns bland annat exempel på hur en tvistlösningsprocess kan utformas och vilka tvistlösningsmetoder som kan användas.

Metoderna kan vara underlättande, rådgivande eller bestämmande.

SS-ISO 10004:2019 Kvalitetsledning – Kundtillfredsställelse – Vägledning för övervakning och mätning

Den här vägledningen visar olika metoder som kan användas för att övervaka och mäta kundnöjdheten, från webbaserade enkäter till djupintervjuer och diskussionsgrupper. Både fördelar och begränsningar finns omnämnda.

Här finns bland annat en tydlig och konkret bilaga som heter ”Skapa enkät för kundtillfredsställelse”, liksom en bilaga om hur kundnöjdheten kan analyseras. Hela syftet med ISO 10004 är att hjälpa organisationer att göra mätningar och resultatuppföljningar, så att kundernas synpunkter kan komma till nytta i verksamhetsutvecklingen.

SS-ISO 10005:2018 Kvalitetsledning – Vägledning för kvalitetsplaner

Denna vägledning är avsedd för organisationer där det är viktigt att arbeta med kvalitetsplaner kring exempelvis processer, produkter, tjänster och projekt. Ofta handlar det om att kunna leva upp till tydliga krav från kunder eller lagstiftning.

Figur_m_doldis_02_1.png

Här finns verktyg inte bara för att styra och kontrollera detta, utan även för att jobba med förbättringar och innovationer. Där ISO 10001–10004 hänger ihop på ett tydligare sätt ligger ISO 10005 lite vid sidan av, eftersom alla organisationer inte arbetar med kvalitetsplaner. Men i likhet med ISO 10001–10004 innehåller denna vägledning många konkreta exempel och bilagor, bland annat kring hur kvalitetsplaner kan utformas. Precis som i de övriga vägledningarna finns det goda möjligheter att hitta de vägar som bäst passar den egna verksamheten.

Figur_m_doldis_02_2.png

Missa inte nästa Doldis! 

Vill du följa SIS Doldis under året samt ta del av spännande nyheter, uppdateringar kring våra produkter, och mycket mer? Välkommen att prenumerera på SIS marknadskampanjer! 

Delta på ett av våra kostnadsfrida seminarium:

sis-abo.jpg

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS fysiska eller digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang. Vi går igenom en standards uppbyggnad, vad du bör tänka på och vilka verktyg som finns på marknaden för att underlätta användandet.

Välj en tid och plats som passar dig här >


Månadens doldis

Under 2023 bjuder vi in dig till att följa med på en spännande resa där vi varje månad lyfter fram en lite mer okänd standard som kan ge förträffliga effekter på ditt arbete.

Se fler doldisar >>

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg

SIS digitala seminarier vänder sig till dig som vill få nya eller fördjupade kunskaper i arbetet med standarder, och vill veta mer om tjänsten SIS Abonnemang.

Boka din plats idag >>

Köp standarderna

Teknisk kommitté

Standarden är utvecklad av SIS/TK 304 - Kvalitetsledning

Kommittén arbetar med standardisering av ramverk, vägledningar, stödverktyg och krav för arbete med kvalitetsledningssystem i svenska organisationer, i syfte att öka effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft genom ett förbättrat arbetssätt med verksamhet och kvalitet.

Läs mer om kommitténs arbete >