Ytterligare information om standardiseringsprodukter

Nedanstående gäller standarder och andra normativa dokument såsom tekniska specifikationer (TS) och Workshopdokument (WA) som publicerats av SIS. Dessa dokument går här under samlingsnamnet standarder.

To read this information in English, click on "English" in the top menu on this page. 

Standarder och lagstiftning

Användningen av standarder är frivillig, oavsett om de utarbetats av SIS, CEN eller ISO. Lagstiftning äger företräde framför standarder och användare av standarder förutsätts följa lagstiftning. Standarder innehåller inte avtalskrav eller författningskrav och ersätter inte lagstiftning. De ska inte heller stå i konflikt med lagstiftning eller innehålla krav på att lagstiftning ska följas. Standarder kan däremot innehålla information om relevant lagstiftning inom det eller de områden som standardiseras. De kan även användas som komplement till lagstiftning. Standarder kan åberopas i lagstiftning, avtal eller andra sammanhang och därigenom bli bindande. 

Regler i standarder

Inom standardiseringen används de fem kategorier av regler som beskrivs nedan. Mer information finns i Läs- och skrivanvisningar för regler i standarder.

 • Krav
  Ett krav är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas. Krav anges med hjälpverbet ska (eller ska inte för förbud).

 • Rekommendation
  En rekommendation är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som bedöms vara särskilt lämpligt, utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer anges med hjälpverbet bör (eller bör inte för avrådanden).

 • Instruktion
  Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.

 • Förklaring
  En förklaring är ett uttryck i ett dokuments innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse, möjlighet eller förmåga. Tillåtelse anges med hjälpverbet får. Möjlighet och förmåga anges med hjälpverbet kan (eller motsatsen kan inte).

 • Yttre begränsning
  Utöver ovanstående regelkategorier finns även möjlighet att ange information i form av så kallade yttre begränsningar. En yttre begränsning är en begränsning eller skyldighet, till exempel till följd av rättsliga krav eller naturlagar, som inte utgör en regel i standarden. Yttre begränsningar anges med hjälpverbet måste.

Bedömning av överensstämmelse

Vid bedömning av överensstämmelse kontrolleras att krav på en produkt, process, tjänst, person, system eller organisation är uppfyllda. Kravuppfyllelse kan påvisas av en tillverkare eller leverantör (första part), en användare eller inköpare (andra part) eller en oberoende organisation (tredje part).

Standarder som innehåller krav skrivs enligt neutralitetsprincipen, vilket innebär att överensstämmelse kan bedömas av en första, andra eller tredje part. Bedömning av överensstämmelse görs mot krav, och det är därför inte möjligt att använda standarder som inte innehåller krav för detta ändamål.

Tekniska handelshinder och Världshandelsorganisationens principer

Avtalet om tekniska handelshinder (TBT) utgör en del av WTO-avtalet och syftar till att säkerställa att onödiga handelshinder inte skapas och upprätthålls. Standardiseringen omfattas av avtalet om tekniska handelshinder, och Sverige har åtagit sig att följa avtalet. Särskilt relevant för SIS verksamhet är bilaga III till avtalet, som handlar om god sed vid utarbetande, fastställelse och tillämpning av standarder.

Standardiseringen tillämpar följande principer med koppling till avtalet:

 • Transparens
 • Öppenhet
 • Opartiskhet och konsensus
 • Relevans och effektivitet
 • Koordinering med andra standardiseringsorganisationer

För mer information om dessa principer, se bilaga 4 i SECOND TRIENNIAL REVIEW OF THE OPERATION AND IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (engelska).