Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22301:2019

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav (ISO 22301:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22301:2019

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav (ISO 22301:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument fastställer krav för att införa, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för att ge skydd mot, minska sannolikheten för förekomst av, göra förberedelser för, utföra åtgärder mot och åstadkomma återhämtning efter avbrott när de uppstår.
Kraven som fastställs i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla organisationer eller deras delar, oavsett organisationens typ, storlek och beskaffenhet. Omfattningen av tillämpningen av dessa krav beror på organisationens verksamhetsmiljö och komplexitet.
Detta dokument är tillämpligt på alla typer av organisationer av alla storlekar som:
a) inför, upprätthåller och förbättrar ett ledningssystem för kontinuitetshantering,
b) försöker säkerställa överensstämmelse med en uttalad policy för verksamhetens kontinuitetshantering,
c) behöver kunna fortsätta leverera produkter och tjänster med en acceptabel förutbestämd kapacitet under ett avbrott,
d) försöker förbättra sin resiliens genom en effektiv tillämpning av ledningssystemet för kontinuitetshantering.
Detta dokument kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla sina egna krav på och förpliktelser om kontinuitetshantering.


This document specifies requirements to implement, maintain and improve a management system to
protect against, reduce the likelihood of the occurrence of, prepare for, respond to and recover from
disruptions when they arise.
The requirements specified in this document are generic and intended to be applicable to all
organizations, or parts thereof, regardless of type, size and nature of the organization. The extent of
application of these requirements depends on the organization’s operating environment and complexity.
This document is applicable to all types and sizes of organizations that:
a) implement, maintain and improve a BCMS;
b) seek to ensure conformity with stated business continuity policy;
c) need to be able to continue to deliver products and services at an acceptable predefined capacity
during a disruption;
d) seek to enhance their resilience through the effective application of the BCMS.
This document can be used to assess an organization’s ability to meet its own business continuity needs
and obligations.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70) Samhällssäkerhet (04.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22301:2019

Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav (ISO 22301:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)

Artikelnummer: STD-80017946

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-11-11

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN ISO 22301:2014