Standardutveckling · SIS/TK 316

Bedömning av överensstämmelse

För att kunna bedöma om en produkt/tjänst/person/organisation uppfyller de krav som anges i föreskrifter och standarder, krävs någon form av kontroll. Exempel på detta kan vara provning, kalibrering och certifiering. Provningslaboratorier kan vara ackrediterade, liksom certifieringsorgan som t.ex. certifierar kvalitets- och miljöledningssystem. Kontrollorgan som bilbesiktnings- och hisskontrollföretag måste ha en ackreditering som bevis på sin kompetens. Som stöd för ackrediteringen finns standarderna inom ISO/IEC 17000-serien.

Syftet med standarderna är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag. Genom ackrediteringen säkerställs att ”kontrollanterna” har rätt teknisk kompetens, är oberoende och arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt. Ackreditering i Sverige utförs av en statlig myndighet, Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som sorterar under både Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet.

Bedömning av överensstämmelse görs enligt europeiska och internationella standarder, den s.k. 17000-serien. Kommittén för Bedömning av överensstämmelse ansvarar för arbetet med dessa standarder och arbetar aktivt för att främja svenska intressen genom att påverka innehåll och riktlinjer. Arbetet pågår såväl nationellt som internationellt och är en del av den globala, europeiska och nationella kvalitetsinfrastrukturen.

Standarderna som kommittén ansvarar för riktar sig främst till laboratorier, certifierings-, kontroll- och ackrediteringsorgan. Till exempel finns standard för:

  • ackreditering av laboratorier
  • ackreditering av certifieringsorgan (olika standarder beroende på om ledningssystem, person eller produkt ska certifieras)
  • ackreditering av kontrollorgan (t.ex. för besiktning av bilar, hissar, tryckkärl och energideklaranter)
  • märkning av produkter

Det övergripande målet för kommittén är att få gehör för svenska synpunkter i det internationella arbetet inom ISO/CASCO (Committee on conformity assessment) och det europeiska inom CEN/CENELEC TC 1 samt att åstadkomma goda svenska översättningar av berörda standarder.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande inom de europeiska och internationella standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC och ISO/CASCO. Bland annat utser kommittén svenska experter och delegationer (från kommittén) som framför Sveriges synpunkter på internationella möten. På så sätt drivs utvecklingen av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Användningen av ISO/IEC-standarder vid Bedömning av överensstämmelse möjliggör harmonisering i hela världen. Detta underlättar inte bara den internationella handeln mellan länder, utan också handeln inom länder genom att ge köparen av produkten/tjänsten förtroende för att den uppfyller krav.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från Swedac, Kommerskollegium, kontrollorgan, certifieringsorgan, näringsliv och intresseorganisationer. Härmed fungerar kommittén som ett forum för informationsutbyte mellan viktiga parter inom verksamhetsområdet.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna erfarenhetsutbyte och djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar diskussion med olika partner inom branschen. Samtidigt är deltagarna med och påverkar framtidens standarder internationellt, vilket ger tidig information som kan omsättas i den egna verksamheten.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Bedömning av överensstämmelse. Kanske jobbar du idag på ett ackrediterat företag, en myndighet eller en intresseorganisation. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 32 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Bureau Veritas Certification Sverige AB, Göteborg
Eurolab, Borås
Gantus AB, Lund
Intertek Semko AB, Kista
Kiwa Sweden AB, Sundsvall
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll, Borås
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/CASCO, Committee on conformity assessment
ISO/CASCO/WG 57, Conformity assessment — General requirements for proficiency testing
ISO/PC 302, Guidelines for auditing management systems
CEN/CLC/JTC 1, Criteria for conformity assessment bodies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Verksamhetsplan 2024

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Revidering av ledningssystem - Nya ISO 19011

Nya riktlinjer skapas för revidering av ledningssystem - ISO 19011

Revidering baserad på relevanta och globalt antagna riktlinjer är en viktig del i ett effektivt och verkningsfullt ledningssystem som har internationell relevans.  ISOs medlemmar har beslut om att revidera standarden ISO 19011 som definierar riktinjerna för revidering av ledningssystem.  TK 316 ansvarar för den svenska medverkan i arbetet som drivs inom ISO/PC 302 Guidelines for auditing management systems.

Ta möjligheten att forma den svenska inriktningen för arbetet och påverka nästa utgåva av ISO 19011.  Det första internationella mötet hålls i april i Milwaukee, USA, och det kommer att finns möjlighet att vara med digitalt för experterna. Hör gärna av er till SIS om ni är intresserade av att vara med i arbetet.

Så kan du ha nytta av en standard för sanning

Här kan du ta del av Swedacs presentation av SS-EN ISO/IEC 17029:2019, standarden som kan prova sanningen i ett påstående.

Kalender

2024
november
fre
15
SIS/TK 316 Höstmöte
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bengt Rydstedt
Projektledare
bengt.rydstedt@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Kristina Hallman
Ordförande
Styrelsen för ackred. & teknisk kontroll