Maskindirektivet

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3.

Harmoniserade standarder

Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Att en standard är harmoniserad mot maskindirektivet innebär att den är framtagen utifrån direktivets krav. Genom att följa en harmoniserad standard förutsätts det därför att direktivets krav uppfylls. De standarder som harmoniseras mot maskindirektivet listas i EU:s officiella tidning Official Journal.

ABC-standarder

Standarderna inom maskinsäkerhet är indelade i tre kategorier; A-, B- och C-standarder. A-standarder är övergripande och definierar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla sorters maskiner B-standarder är gruppstandarder för säkerhet som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. C-standarder är säkerhetsstandarder för maskintyper som ger detaljerade säkerhetskrav med riskanalys, riskbedömning och riskreducering för en särskild maskin eller grupp av maskiner.

CE-märkning av maskiner

En CE-märkning på en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav. Genom märket intygar tillverkaren eller importören att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För produkter som anses särskilt riskfyllda eller behöver provas krävs att tillverkaren ska vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmälda organ. Dessa organ är kompetensbedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, certifiering och kontroll. Här kan du läsa mer om CE-märkning utanför tjänsten.

Läs vidare om CE- och andra certifieringsmärken.