Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-210:2019

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system (ISO 9241-210:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-210:2019

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system (ISO 9241-210:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument ger en översikt av användarcentrerade designaktiviteter. Den ger inte en fullständig bild av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design, inte heller fullständiga hälso- eller säkerhetsaspekter. Även om den omfattar planering och styrning av användarcentrerad design, behandlar den inte alla aspekter av projektstyrning.

Användarcentrerad design är ett tillvägagångssätt för utveckling av interaktiva system som syftar till att göra systemen användbara genom att ställa användarna, deras behov och krav i centrum, och genom att tillämpa human factors/ergonomi och kunskap om användbarhet och användningssätt. Detta förhållningssätt ökar effektiviteten, människors välbefinnande, användares tillfredställelse, tillgänglighet och hållbarhet samt motverkar eventuella negativa effekter på människors hälsa, säkerhet och prestation.

Det finns mycket kunskap inom områdena human factors/ergonomi och användbarhet om hur användarcentrerad design kan användas effektivt. Detta dokument syftar till att göra denna information tillgänglig för att hjälpa dem som ansvarar för att styra processerna för utveckling och vidareutveckling av hårdvaror och mjukvaror att identifiera och planera ändamålsenliga och tidseffektiva användarcentrerade designaktiviteter.

Det användarcentrerade tillvägagångssättet som beskrivs i detta dokument kompletterar befintliga tillvägagångssätt för systemdesign. Detta kan inkluderas i så skilda metoder som objektorienterad utveckling, vattenfallsmetoden och ”Rapid Application Development”.

Principerna för användarcentrerad design och liknande aktiviteter har inte väsentligt förändrats sedan ISO 13407 togs fram och har dessutom validerats genom tio års användning. Detta dokument återspeglar detta genom att formulera såväl krav som rekommendationer.

Detta dokument tillhandahåller krav och rekommendationer för användarcentrerade designprinciper och aktiviteter under hela livscykeln för datorbaserade interaktiva system. Den är avsedd att användas av dem som styr designprocesser, och där hänsyn tas till de olika sätt som både hård- och mjukvarukomponenter i interaktiva system kan förbättra interaktionen mellan människa och systemet.

Informationen i detta dokument är avsedd att användas av dem som ansvarar för planering och styrning av projekt vid design och utveckling av interaktiva system. Därför behandlar detta dokument tekniska human factors och ergonomifrågeställningar endast till den nivå som är nödvändig för att dessa personer förstår dess relevans och betydelse i designprocessen som helhet. Den ger också ett ramverk för yrkesverksamma inom human factors och användbarhetsområdet som arbetar med användarcentrerad design. Detaljerade frågor om human factors/ergonomi, användbarhet och tillgänglighet behandlas mer utförligt i ett flertal andra standarder, bland annat inom andra delar av ISO 9241 och i ISO 6385, vilken innehåller de övergripande principerna för ergonomi.

Kraven och rekommendationerna i detta dokument kan vara till nytta för alla parter som är involverade i användarcentrerad design och utveckling. Bilaga B innehåller en checklista som kan användas för att stödja försäkran om överensstämmelse med detta dokument.

Omfattning
This document provides requirements and recommendations for human-centred design principles and activities throughout the life cycle of computer-based interactive systems. It is intended to be used by those managing design processes, and is concerned with ways in which both hardware and software components of interactive systems can enhance human?system interaction.
NOTE Computer-based interactive systems vary in scale and complexity. Examples include off-the-shelf (shrink-wrap) software products, custom office systems, process control systems, automated banking systems, Web sites and applications, and consumer products such as vending machines, mobile phones and digital television. Throughout this document, such systems are generally referred to as products, systems or services although, for simplicity, sometimes only one term is used.
This document provides an overview of human-centred design activities. It does not provide detailed coverage of the methods and techniques required for human-centred design, nor does it address health or safety aspects in detail. Although it addresses the planning and management of human-centred design, it does not address all aspects of project management.
The information in this document is intended for use by those responsible for planning and managing projects that design and develop interactive systems. It therefore addresses technical human factors and ergonomics issues only to the extent necessary to allow such individuals to understand their relevance and importance in the design process as a whole. It also provides a framework for human factors and usability professionals involved in human-centred design. Detailed human factors/ergonomics, usability and accessibility issues are dealt with more fully in a number of standards including other parts of ISO 9241 (see Annex A) and ISO 6385, which sets out the broad principles of ergonomics.
The requirements and recommendations in this document can benefit all parties inv ...

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9241-210:2019

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system (ISO 9241-210:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)

Artikelnummer: STD-80015303

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-28

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN ISO 9241-210:2010 , SS-EN ISO 9241-210:2010