Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2021

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2021

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument innehåller belysningskrav för arbetsplatser inomhus som tillgodoser behoven för
synkomfort och synprestation för människor med normal eller korrigerad syn. Alla vanliga
synuppgifter behandlas, inklusive arbete med bildskärmsutrustning.
Detta dokument innehåller krav på belysningens kvantitet och kvalitet för de flesta arbetsplatser
inomhus samt tillhörande ytor. Dessutom ges rekommendationer för tillämpning av belysning
(ljusguider), bland annat för visuella och icke-visuella belysningsbehov. Detta dokument innehåller
inte belysningskrav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och har inte utformats inom
tillämpningsområdet för artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, även om
belysningskraven i detta dokument normalt uppfyller säkerhetskraven.
Anm. Belysningskrav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kan finnas i direktiv baserade på artikel
169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i nationell lagstiftning i medlemsstater som genomför
dessa direktiv eller i annan nationell lagstiftning i medlemsstaterna.
Detta dokument omfattar varken specifika lösningar eller begränsningar av belysningsplanerarens
frihet att utnyttja ny teknik eller användningen av ny utrustning. Belysning kan tillhandahållas
både genom dagsljus, elektrisk belysning eller genom en kombination av båda.
Detta dokument är inte tillämpbart för belysning av arbetsplatser utomhus, vid gruvdrift under
jord eller för nödbelysning. Avseende arbetsplatser utomhus, se EN 12464-2. För nödbelysning, se
EN 1838 och EN 13032-3.


This document specifies lighting requirements for humans in indoor work places, which meet the needs for visual comfort and performance of people having normal, or corrected to normal ophthalmic (visual) capacity. All usual visual tasks are considered, including Display Screen Equipment (DSE).
This document specifies requirements for lighting solutions for most indoor work places and their associated areas in terms of quantity and quality of illumination. In addition, recommendations are given for good lighting practice including visual and non-visual (non-image forming) lighting needs. This document does not specify lighting requirements with respect to the safety and health of people at work and has not been prepared in the field of application of Article 169 of Treaty on the Functioning of the European Union although the lighting requirements, as specified in this document, usually fulfil safety needs.
NOTE Lighting requirements with respect to the safety and health of workers at work can be contained in Directives based on Article 169 of Treaty on the Functioning of the European Union, in national legislation of member states implementing these directives or in other national legislation of member states.
This document neither provides specific solutions, nor restricts the designers' freedom from exploring new techniques nor restricts the use of innovative equipment. The illumination can be provided by daylight, electric lighting or a combination of both.
This document is not applicable for the lighting of outdoor work places and underground mining or emergency lighting. For outdoor work places, see EN 12464-2 and for emergency lighting, see EN 1838 and EN 13032-3.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Inomhusbelysning (91.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12464-1:2021

Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places

Artikelnummer: STD-80032945

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-12-13

Antal sidor: 244

Ersätter: SS-EN 12464-1:2011 , SS-EN 12464-1:2011