Nyhet · 2018-03-29

"Ett viktigt komplement till lagstiftning"

Nu lanseras den första internationella standarden för arbetsmiljö, ISO 45001. "Den stora fördelen är att standarden kan kopplas ihop med miljö- och kvalitetsledningssystemen", säger Anders Axelsson, koordinator för ledningssystemen inom Safety & Health på Scania.

Anders Axelsson, SCANIA
Anders Axelsson arbetar på lastbils- och busstillverkaren Scanias Safety & Health-avdelning på huvudkontoret i Södertälje. För drygt ett år sedan gick han med i SIS/TK 301, den svenska kommittén för Arbetsmiljöledningssystem.

– För oss är det viktigt att vara med och påverka i frågor som dessa. Genom kommittén kan vi både bidra med egna erfarenheter och lära oss av andra. Arbetsmiljö är ett område där det inte finns någon som helst konkurrens – här är hela poängen att företag och organisationer kan samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper, påpekar han.

Hittills är det den brittiska standarden OHSAS 18001 som har varit vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. När ISO 45001 nu lanseras under mars blir det den första arbetsmiljöstandarden som redan från start är framtagen på internationell nivå.

Anders Axelsson ser den som ett viktigt verktyg för att stärka arbetsmiljöfrågornas ställning.

– En av fördelarna med ISO-standarden är att den har en proaktiv inriktning. Här finns ett fokus på att arbeta med både risker och möjligheter, och att sätta upp mål för en ständigt förbättrad arbetsmiljö. På så sätt kan vi förebygga olyckor, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar, framhåller han.

Även om de flesta länder i dag har en hel del lagstiftning på arbetsmiljöområdet ser han ISO 45001 som ett viktigt komplement.

– Standarden sätter allt i ett sammanhang och gör arbetsmiljöarbetet mer systematiskt. Det gäller oavsett hur liten eller stor din organisation är, eller var i världen du verkar. Bland annat finns det krav på att implementera och styra processer kring lokaler och utrustning, vilket kan vara ett sätt att undvika olycksfall inom exempelvis industrin.

– Men den största vinsten är att ISO 45001 är harmoniserad med miljöledningssystemet ISO 9001 och kvalitetsledningssystemet ISO 14001. Det gör att arbetsmiljöfrågorna lättare kan lyftas in i den dagliga verksamheten.

Anders Axelsson tror att möjligheten till certifiering ytterligare kommer att öka intresset för standarden. Samtidigt underlättas upphandlingsprocesserna gentemot leverantörer och andra samarbetspartner.

– Vid upphandlingar blir det enklare att ställa krav på arbetsmiljön redan på kontraktsnivå. Det kan ske genom krav på certifiering, eller genom krav på att standarden ska efterlevas.

– En certifiering blir en kvalitetsstämpel, men det gäller också att inte slå sig till ro med ett diplom på väggen. Det avgörande är att alltid vara på tårna och att jobba med ständiga förbättringar, säger Anders Axelsson.

Scania har i dag cirka 50 000 medarbetare runt om i världen. Sedan länge finns ett globalt arbetssätt och ett internt ledningssystem, "The Scania Way".

– En av utmaningarna för ett företag som vårt är att få till en enhetlig arbetskultur. På andra platser är inte chefer och medarbetare alltid så vana vid att samverka, men här kan vi luta oss mot samsyn i standarden om att just det arbetssättet är vägen mot en förbättrad arbetsmiljö, säger Anders Axelsson.

Han får ibland frågan om vad som är viktigt att tänka på för en organisation som vill dra igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hans svar är att det behövs förankring i hela organisationen – inte minst i den högsta ledningen.

– Arbetsmiljö är ingen separat del, utan en hel resa i en viss riktning. Det får aldrig reduceras till ett "sidovagnsprojekt".


Text: Lena Lidberg

 


Fakta om ISO 45001

  • ISO 45001, Ledningssystem för arbetsmiljö, är den första, globala arbetsmiljöstandarden.
  • Den lanseras i engelsk version i mitten av mars och i svensk översättning i slutet av månaden.
  • Sverige har, via SIS, lett det internationella sekretariatet under framtagandet av standarden.
  • ISO 45001 bidrar till ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, den psykosociala arbetsmiljön, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.
  • Standarden är gjord för att lätt kunna kopplas ihop med till exempel miljöledningssystemet ISO 9001 och kvalitetsledningssystemet ISO 14001.

Utbildning inom arbetsmiljöledning

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom arbetsmiljöledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.