Nyhet · 2020-02-07

Maskinsäkerhetsstandard på remiss i juni

Revideringen av en av de främsta standarderna inom maskinsäkerhet, EN ISO 13849-1, är inne i ett intensivt skede. Standarden ska skickas ut på remiss i juni 2020 och publiceras under 2021.

EN ISO 13849-1 berör säkerhetsrelaterade delar av styrsystem och dess allmänna konstruktionsprinciper. Den är en av de största, globala maskinsäkerhetsstandarderna.

Anette Wester-Odbratt, ansvarig för standardisering och certifiering på ABB Jokab Safety, leder den svenska arbetsgruppen som arbetar med revideringen i SIS/TK 282 Maskinsäkerhet, den kommitté som är svensk spegelgrupp i arbetet.

Hon konstaterar att ett av skälen till uppdateringen är att kraven på säkerhetsrelaterad mjukvara behöver förbättras. Dagens skyddsanordningar blir allt mer intelligenta, och allt fler säkerhetsfunktioner byggs in direkt i programvaran.

Därför är det viktigt att kraven blir väl specificerade redan vid programvaruutvecklingen.

– Från början diskuterades att kraven på mjukvara i EN ISO 13849 skulle vara mer samordnade med kraven på mjukvara i EN 62061, det vill säga den maskinsäkerhetsstandard som berör funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem, berättar Anette Wester-Odbratt. Men under senare möten har denna ändring justerats, vilket innebär att de båda standarderna istället kommer att divergera.
En annan förändring är att flödet i standarden kommer att förändras på ett sätt som bättre ska motsvara designprocessen. Dessutom kommer vissa luckor att fyllas igen inom områden där det behövs mer beskrivande text.

Jan Tegehall, rådgivare för säkerhetsrelaterade frågor inom maskinsäkerhet och CE-märkning hos Minerva Safety,  som också deltar i standardiseringsarbetet, tillägger:

– Under arbetets gång har vi haft stora diskussioner om förändringar kring val av PL, Performance Level. I korthet handlar PL om hur säker säkerheten ska vara. Ett förslag gick ut på att lägga till en parameter, ”sannolikhet för att den riskfyllda händelsen ska inträffa” (O), vid sidan av de befintliga parametrarna ”allvarlighetsgrad” (S), ”frekvens” (F) och ”möjlighet att undvika riskorsaken” (P). Hur det sedan kommer att bli i standarden beror på de synpunkter som kommer fram under remissen och vad arbetsgruppen sedan kommer överens om.

Anette Wester-Odbratt påpekar att det även pågår diskussioner om att infoga hela eller delar av EN ISO 13849-2 i del 1. För användarna skulle det innebära en förenkling: statistiken visar att det säljs betydligt mer av del 1 än av del 2, och båda standarderna behövs för att tillämpningen ska fungera.

 

Övriga nyheter om maskinsäkerhetsstandarder


Fakta/EN ISO 13849-1

  • Maskinsäkerhetsstandarden EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper utvecklades av CEN och ISO tillsammans år 2006.
  • Den senaste revideringen gjordes 2015 och kort därefter startade den uppdatering som nu pågår.
  • Den nya versionen av standarden skickas ut på remiss i juni 2020 och ska publiceras 2021.
  • Kontakta SIS projektledare Katarina Widström om du vill ta del av remissen.

Utbildningar inom CE-märkning

En man i skyddskläder och reflexväst inspekterar en maskinens säkerhet.

Vad krävs för att CE-märka?

Våra utbildningar återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. 

Prenumerera på standarder (SIS Abonnemang)

  • Få tillgång till all världens standarder
  • Välj ut vilka områden eller standarder just ni använder
  • Säkerställ att ni alltid har tillgång till gällande utgåva
  • Ge hela organisationen smidig åkomst
  • Kvalitetssäkra er organisation