Pressmeddelande · 2019-11-18

Ny standard ska ge bättre dataskydd

Ett säkert sätt att hantera information blir allt viktigare för såväl företag som för offentlig sektor och andra organisationer. Informationssäkerhet handlar bland annat om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Nu finns en ny, efterlängtad ISO-standard som ska bidra i organisationers dataskyddsarbete och hantering av personuppgifter.

Den nya standarden, ISO 27701, blir ytterligare en pusselbit i standardserien som finns för informationssäkerhet. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i världen. Svenska institutet för standarders, SIS, standardiseringskommitté för informationssäkerhet har deltagit i det globala arbetet med att ta fram den nya standarden. Den sätts nu som svensk standard i svensk översättning.

– Det här är en efterlängtad del som tidigare saknats. Arbetet startade 2016 och 48 länder har samverkat. Genom att ha tydliga interna rutiner och följa en standard för informationssäkerhet minskar riskerna för att organisationer missar något viktigt eller att ett misstag begås, säger Anders Lindberg, projektledare, SIS.

Informationssäkerhet handlar också om att göra information tillgänglig när det behövs. Begreppet omfattar information tryckt på papper eller elektroniskt lagrad som överförs per mail eller post, visas på film eller yttras i en konversation. Att information sprids utan kontroll eller ändras på ett felaktigt sätt kan skada ett företag både ekonomiskt och anseendemässigt. Dessutom kan det vara olagligt, till exempel om lagrade personuppgifter sprids till obehöriga.

– Informationssäkerhet och dataskydd, GDPR, är delar av varandra. Skilda processer innebär oftast merarbete. Genom att integrera allt i ett gemensamt ledningssystem säkrar man både individens och verksamhetens intresse, säger Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetschef och dataskyddsombud för ICA Sverige och deltagare i standardiseringsarbetet.

Den nya standarden kompletterar de tidigare framtagna säkerhetsstandarderna ISO 27001 och ISO 27002. Medan de två första ger stöd i att skapa en vald informationssäkerhetsnivå så ger ISO 27701 stöd i att tillföra dataskydd och beskriver också till exempel kraven på personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt ger referenser på vilka artiklar i dataskyddsförordningen som relaterar till åtgärderna i standarden.

Mer information

SS-ISO/IEC 27701:2019 Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning

Standardiseringskommittén för informationssäkerhet, SIS/TK 318

Kontakter

Anders Lindberg, Projektledare SIS, 08-555 522 84, anders.lindberg@sis.se

Jan-Olof Andersson, Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud, för ICA Sverige och deltagare i standardiseringsarbetet, 010-422 29 58, jan-olof.andersson@ica.se


Teknisk kommitté för informationssäkerhet

SIS/TK 318 arbetar med standardisering inom informationssäkerhet. Här kan ditt företag vara med och påverka arbetet.