Standardutveckling · SIS/TK 588

Hållbara städer och samhällen

Vikten av samverkan, målstyrt arbete och standardisering är återkommande ämnen på konferenser om hållbara städer. För att bidra till en mer hållbar och smart utveckling  behövs globala överenskommelser och lösningar för exempelvis strategier, infrastruktur och datahantering.

SIS kommitté för Hållbara städer och samhällen fungerar som en ingång till standardiseringsarbeten på global, europeisk, nordisk och nationell nivå. Arbetet är uppdelat mellan fyra arbetsgrupper. 

  • AG 1 – ISO: som speglar ISO/TC 268 Sustainable cities and communities där vi representerar och framhäver Sveriges intressen på den globala nivån. Det handlar till exempel om ledningssystem för hållbar utveckling i städer, smart infrastruktur och indikatorer.

  • AG 2 – CEN: som speglar CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities.  Det handlar om att skapa standarder som är i linje med Europas ambitioner, såsom EU:s gröna giv, och förutsättningar. 

  • AG 3 – SS: som har tagit fram den svenska Agenda 2030-standarden för kommuner och regioner (SS 854000:2021). 

  • AG 4 – Norden: som fokuserar på nordiskt samarbete och genomför, under 2021, ett UD finansierat projekt för att bidra till kommuners och regioners klimatarbete med hjälp av standarder (se projektsidan). 

Mer information om kommitténs arbete:

Nordic Climate Project
Utgivet 4 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta Nationellt, europeiskt och internationellt
Mer läsning

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Miljöskydd (13.020) Miljöekonomi (13.020.20) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Lansering av Agenda 2030-standarden

Nu har Agenda 2030-standarden för kommuner och regioner publicerats, se seminariumet från den 30 september.Presentationer

 

Webbinarium: Hur kan standardisering bidra till kommuner och regioners klimatmålsarbete

Ordförande Jonas Frykman

– Jag är stolt över att vara ordförande i SIS tekniska kommitté för hållbara städer och samhällen (TK 588) som precis har tagit fram en standard för hur kommuner och regioner kan arbeta med genomförandet av Agenda 2030.

– Tillsammans med alla engagerade medlemmar i kommittén hoppas jag bidra med kunskap och erfarenhet som kan stärka det lokala och regionala arbetet med Agenda 2030 och även den roll som Sverige kan spela i det globala, europeiska och nordiska standardiseringsarbetet för hållbara städer och samhällen.

Jonas Frykman, jonas@frykman.nu

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se