Standard Svensk standard · SS-EN 16844:2017+A2:2019

Estetiska medicinska tjänster - Icke-kirurgiska medicinska ingrepp

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16844:2017+A2:2019

Estetiska medicinska tjänster - Icke-kirurgiska medicinska ingrepp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Denna europeiska standard behandlar kraven för vissa estetiska icke-kirurgiska medicinska behandlingar:

  • behandlingar med resorberbara injektioner, botulinumtoxin och micro needling;
  • behandlingar med icke-ablativ fraktionerad ytförnyelse och ytlig peeling, lasrar och jämförbara energibaserade apparater.
  • behandlingar med fraktionerad ablativ lasrar och jämförbara energibaserade enheter och medeldjupa peelingar. och
  • andra behandlingar som djup kemisk peeling, full ablativ laser och trådlyft.

All estetisk medicinsk behandling som går djupare än stratum corneum eller som har, eller påstår sig ha, en biologisk effekt bortom stratum corneum, med eller utan instrument eller enheter, ingår i denna europeiska standardens omfattning.

Tonvikt läggs på att definiera krav på kvaliteten på de estetiska medicintjänster som erbjuds för att säkerställa patientsäkerheten.

Andra faktorer som påverkar den övergripande kvaliteten på tjänsten är: kvalifikationer och yrkeskompetens, personalens bemötande, lokalens utformning och val av produkter och leverantörer.

Dokumentet ger rekommendationer för estetiska icke-kirurgiska medicinska behandlingar, inklusive det etiska ramverket och allmänna principer enligt vilka tjänster inom estetisk medicin tillhandahålls av alla utövare och intressenter inom det estetiska medicinska området. Dessa rekommendationer gäller före, under och efter behandlingen.

Fördelar med att använda standarden 

  • förbättring av tillhandahållandet av tjänster inom estetisk medicin som kan öka patientsäkerheten och minska risken för komplikationer
  • att främja konsekvent höga standard för leverantörer av tjänster inom estetisk medicin i hela Europa
  • öka patienttillfredsställelsen.

Dessutom ges rekommendationer för andra aspekter av god praxis.

Bibliografin tillhandahåller en lista över europeiska och internationella standarder och andra dokument av allmänt intresse för tjänster inom estetisk medicin. Denna lista är inte avsedd att vara uttömmande.

Standarden gäller inte

  • estetiska kirurgiska ingrepp som omfattas av EN 16372 och tandvård
  • estetiska icke-medicinska behandlingar (tatuering och all behandling som inte påverkar vävnad djupare än stratum corneum) som lagligen kan utföras av icke-läkare (t.ex. tatuerare, skönhetsterapeuter)
  • tillhandahållande av estetiska medicintjänster (icke-kirurgiska medicinska behandlingar).

Övrig information

Krav på ett kvalitetsledningssystem baserat på EN ISO 9001 för hälso- och sjukvårdstjänster finns i EN 15224.

Krav som gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för tjänsteleverantörer och deras personal på arbetet finns i relevanta EU-direktiv och nationell lagstiftning om arbetsmiljö och säkerhet.

 

Omfattning
This European Standard addresses the requirements for certain aesthetic non-surgical medical treatments:
- treatments with resorbable injectables, botulinum toxin and micro needling;
- treatments with non-ablative fractional resurfacing and superficial peels, lasers and comparable energy based devices;
- treatments with fractional ablative lasers and comparable energy based devices and medium depth peels; and
- other treatments such as deep chemical peels, full ablative lasers and thread lifts.
This European Standard provides recommendations for aesthetic non-surgical medical treatments, including the ethical framework and general principles according to which aesthetic medicine services are provided by all practitioners and stakeholders of the aesthetic medical field. These recommendations apply before, during and after the treatment.
Any aesthetic medical treatment that goes deeper than the stratum corneum or which has, or claims to have, a biological effect beyond the stratum corneum (with or without instrument or devices) is included in the scope of this European Standard.
Aesthetic surgical procedures covered by EN 16372 and dentistry ) procedures are excluded from the scope of this European Standard.
Aesthetic non-medical treatments (tattooing and any treatment not affecting tissue deeper than the stratum corneum) which can be legally performed by non-physicians (e.g. tattooist, beauty therapists) are excluded from the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16844:2017+A2:2019

Estetiska medicinska tjänster - Icke-kirurgiska medicinska ingrepp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster, SIS/TK 561

Internationell titel: Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments

Artikelnummer: STD-80015217

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-22

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 16844:2017+A1:2018