SIS Policy för standardiseringsverksamhet och tekniska kommittéer

Syftet med denna policy är att beskriva inriktningen på SIS standardiseringsverksamhet och efter vilka principer arbetena i de tekniska kommittéerna bedrivs.

Principer

Standardiseringsverksamheten organiseras huvudsakligen via tekniska kommittéer som i samråd med SIS ansvarar för sin organisation, arbetsprogram och finansiering. En teknisk kommitté kan inte ingå bindande överenskommelser å SIS vägnar. Alla sådana beslut följer SIS interna kontrollsystem, attestordningar, styrelsebeslut etc.

Standardiseringen inom ISO (den internationella standardiseringsorganisationen), CEN (den europeiska standardiseringsorganisationen) och SIS styrs av fyra grundprinciper: öppenhet, frivillighet, intressentstyrning och konsensusförfarande. Standarder är frivilliga och marknadsstyrda.

SIS ska eftersträva att vara ett föredöme inom standardiseringsvärlden. SIS ska också se till att det i de tekniska kommittéernas arbete finns en tydlig målsättning att bidra till att utveckla svensk konkurrenskraft och effektivitet, samt att de standarder som framarbetas och publiceras ska komma till nytta i det svenska samhället och få stor spridning.

SIS ansvar

SIS ansvarar för att ge de medlemmar, deltagare i standardisering och kunder som vill bedriva standardiseringsverksamhet, möjlighet att göra det enligt ovanstående principer samt kompletterande arbetsordningar och instruktioner. SIS ska i alla sammanhang fullgöra och efterleva de internationella standardiseringsprinciper som råder.

SIS ska så långt som möjligt eftersträva ett brett deltagande av relevanta intressenter i standardiseringsarbetet med representation från såväl näringsliv, offentlig sektor som ideella föreningar. SIS ska också eftersträva ett relevant och intressentstyrt svenskt deltagande i internationell och europeisk standardiseringsverksamhet och ansvara för sekretariat som är viktiga för svenskt näringsliv och offentlig sektor. Vidare ska SIS verka för att kontinuerligt bevaka forsknings- och innovationsverksamheten i Sverige, i syfte att uppmuntra och leda standardiseringsverksamhet på dessa områden. SIS ska alltid eftersträva att modernisera och utveckla erbjudandet till kommitténs deltagare.

SIS ansvarar för att arbetet inom de tekniska kommittéerna följer uppsatta policyer, regler, instruktioner, överenskommelser etc som vid varje tid gäller inom SIS, CEN och ISO. Fungerar inte arbetet i en kommitté tillfredställande är det SIS ansvar att vidta lämpliga åtgärder.

De tekniska kommittéernas ansvar

De tekniska kommittéerna har i uppdrag att utarbeta, upphäva och revidera svensk standard och medverka i internationellt standardiseringsarbete i enlighet med regelverken för standardisering. Reglerna sätts av ISO, CEN och SIS.

Finansiering

De tekniska kommittéernas verksamhet finansieras delvis med avgifter från deltagarna. Grundprincipen är att kommittédeltagarna delar på kostnaderna. SIS kan stödja de tekniska kommittéerna med utökade resurser, för att möjliggöra utvecklad och förbättrad leverans till kommittéerna. Erhållet statsstöd kan vidareförmedlas till de tekniska kommittéerna baserat på riktlinjer från regeringskansliet.

Copyright

En standard är ett kollektivt verk där upphovsrätten tillhör författarna, d.v.s. de experter som utarbetar standarden. Deltagarna i de tekniska kommittéerna som arbetar inom ramen för CEN eller ISO upplåter dock denna rätt till CEN respektive ISO genom att acceptera dessa organisationers villkor för deltagande i arbetet. CEN eller ISO överlåter i sin tur rätten till sina medlemmar, däribland SIS, att distribuera alla standarder i alla olika format enligt föreskrifter.

SIS har på detta sätt copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Ett liknande förfarande gäller även vid utarbetande av nationell svensk standard där SIS har rättigheterna.

SIS ska aktivt verka för att detta skydd av intellektuellt material bibehålls. Samtidigt ska största möjliga användande av standarderna eftersträvas. Nya lösningar ska regelbundet sökas i syfte att förbättra skyddet för copyrighten och därmed säkerställa de långsiktiga intäkterna för standardiseringsverksamhetens finansiering.


Policy för standardiseringsverksamhet och tekniska kommittéer för SIS, Svenska Institutet för Standarder fastställd den 15 september, 2020av SIS styrelse i enlighet med SIS stadgar.