SIS Årsrapport 2021

2021 – Ett speciellt år

Annika Andreasen
vd SIS

Nu när jag skriver detta så firar SIS sitt 100-årsjubileum. SIS har genomgått mycket på 100 år, men jag törs ändå påstå att 2021 var speciellt. 2021 var ett år som helt präglades av pandemin men också ett år av framåtblickande då vi antog en ny strategi. SIS vision är att vara en samlande kraft för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Med vår strategi har vi gjort fyra åtaganden: 

 • Utveckla och öka användningen av produkter och
  tjänster som skapar värde
 • Stärka Sveriges position att påverka internationell
  standardisering för ökad handel och samhällsnytta
 • Utveckla och främja standardisering som bidrar till
  en hållbar framtid
 • Skapa en verksamhet med kompetens att möta
  framtidens behov

Vår vision och våra fyra åtaganden kommer att vara vägledande och prägla vår utveckling mot 2030. Digitaliseringen är en viktig del i denna utveckling. Vi har genom pandemin, som alla andra, tvingats att ta de första stegen mot ett digitalt arbetssätt. 2021 genomfördes allt vårt standardiseringsarbete genom digitala möten och vi arbetar hårt mot att skapa systemstöd för att ta nästa steg i vår digitala omställning.

Under året har vi fått fler kunder och försäljningen av standarder ökar. Främst är det SIS Abonnemang som står för den ökade försäljningen. Pandemin har också resulterat i att vi har lägre kostnader än tidigare år, bland annat genom att vi inte har rest alls. Detta gör att vi står rustade inte minst för den omfattande men nödvändiga investeringen för att modernisera vår it-miljö.

Det har hänt mycket hemma i Sverige men också på en internationell nivå. SIS och Sverige har länge haft ett stort internationellt och europeiskt inflytande. Vi
hör till de 6–7 länder som driver allra flest sekretariat inom såväl CEN som ISO. Nu har ISO också en svensk ordförande, Ulrika Francke, som dessutom är vice
ordförande i SIS. Under 2021 var Ulrika Francke President Elect men tog över ordförandeskapet nu vid årsskiftet. Samtidigt fick jag en viktig förtroendepost
inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, som Vice President Technical. Även jag tillträdde vid årsskiftet.

2021 antog även CEN en ny strategi som väglederutvecklingen mot 2030. Det är en gemensam strategi för både CEN och CENELEC. Under året anpassades också båda organisationernas stadgar för att Storbritannien skulle kunna fortsätta vara medlem även efter Brexit. Inom ISO blev 2021 ett år då man markerade standarders betydelse för klimatet och ISO:s ambition att stödja
klimatarbetet. Detta gjordes genom London Declaration.

Våra cirka 170 medarbetare på SIS har gjort ett fantastiskt jobb under hela pandemin, till stora delar på distans, hemifrån. Detsamma gäller de närmare
5000 personer som arbetar med oss i våra kommittéer. Tillsammans med våra medlemmar betyder ni, era företag och organisationer allt för oss. Ett stort tack till er alla!

Nu ser jag fram emot att träffa er alla igen och få möjlighet att dela tankar, inspireras och tillsammans utveckla SIS!

Ta del av årsrapporten här >